پروژه 400 واحدی مسکن مهر

 
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
تاریخ شروع پروژه: 1390-09-19
تاریخ اتمام پروژه: 1393-03-01
محل پروژه: بیرجند
تعداد واحد: 400
تعداد طبقات: 2 و 3
سطح زیربنا: 37500 متر
نوع قرارداد: تفاهم نامه سه جانبه