پروژه 201 واحدی مسکن مهر

 
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
تاریخ شروع پروژه: 1389-11-01
تاریخ اتمام پروژه: 1391-11-01
محل پروژه: بیرجند
تعداد واحد: 201
تعداد طبقات: 3
سطح زیربنا: 21000 متر
نوع قرارداد: تفاهم نامه سه جانبه