مجتمع تجاری مسکونی ارم

 
کارفرما: جناب آقای مهندس خوشنام
تاریخ شروع پروژه: 1380/12/14
تاریخ اتمام پروژه: 1382/12/14
محل پروژه: بیرجند - انتهای خیابان مدرس
تعداد واحد: 24
تعداد طبقات: 4
سطح زیربنا: 8910 متر مربع
نوع قرارداد: مشارکتی